Behandlere

 

Psykolog Janne Fjelle Jacobsen

Psykologspesialist Janne Fjelle Jacobsen

Janne Fjelle Jacobsen er innehaver av Askerpsykologene og er spesialist i klinisk psykologi med profesjonseksamen fra Universitetet i Oslo fra 2005.

Hun har erfaring med terapeutisk arbeid med voksne med ulike typer belastninger og psykologiske utfordringer, samt erfaring med foreldreveiledning, familieterapi og utredning og behandling av barn og ungdom.

Mange års erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste har sammen med spesialistutdanningen, gitt en solid faglig plattform når det gjelder et bredt spekter av psykologiske problemstillinger, forskningsmessig oppdatert fagkunnskap og anerkjente behandlingsmetoder når det gjelder både voksne, ungdom og barn. I tillegg til klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten, har hun erfaring med teamutvikling og teamledelse.

I hennes behandlings- og veiledningsforløp vektlegges spesielt det å skape en trygg og god relasjon mellom terapeut og klient, det å ha en åpen og tydelig dialog om mål og metode for behandlingen, samt bruk av veldokumenterte metoder. Hun benytter seg av ulike terapeutiske forståelsesmodeller, men i individuelle samtaler vektlegges ofte en tilnærming med hovedvekt på affektbevissthet og prinsipper fra kognitiv terapi.

Ved siden av deltidsstilling i Asker BUP og privat klinisk praksis, tar hun på seg barnefaglig sakkyndigoppdrag knyttet til både barnevernssaker og barnefordelingssaker i det rettslige systemet. Hun er spesialist innen klinisk arbeid med barn og ungdom og har videreutdanning i barnefaglig sakkyndig arbeid og i traumebehandling av små barn og deres foreldre. Janne har offentlig godkjenning som barnefaglig sakkyndig i både barnefordelingssaker og barnevernsaker.

Janne Fjelle Jacobsen jobber primært med foreldre, barn og ungdom. Medlem i Norsk Psykologforening (NPF) og Foreningen for sakkyndige psykologer(FOSAP).

Psykologspesialist Janne Fjelle Jacobsen kan kontaktes direkte på telefon 47 90 95 08. Janne tilbyr også e-terapi via videosamtaler. 

 

Psykolog Jon Nygaard Flølo

Psykolog Jon Nygaard Flølo er for tiden ansatt ved Asker voksenpsykiatriske poliklinikk, hvor han jobber med et bredt spekter av problematikk hos voksne. Han jobbet tidligere ved Blakstad sykehus med hovedvekt på rus- og psykoseproblematikk. Han har fra tidligere 8 års fartstid som psykolog ved Volvat Medisinske Senter både i Bergen og Oslo der han i hovedsak har arbeidet med voksne pasienter med ulike typer vansker. Gjengangsdiagnoser er depresjoner og angstdiagnoser. Flølo har i tillegg jobbet fire år i Barnevernet i Oslo kommune og har mye erfaring med å jobbe med problematikk som angår voksne i samspill med barn og er opptatt av den betydningen tidlige samspillsmønstre har for voksne. Han har ellers en undervisningsstilling ved VID vitenskapelige høyskole der han legger tilrette og foreleser i psykologifaget for sosionomstudenter.

Flølo jobber metodisk ut fra den problematikken som presenteres. Han legger vekt på å begrunne sine valg på en pedagogisk måte og legger vekt på pasientens egen medvirkning i valg av tilnærming. Både kognitiv og metakognitiv tilnærming er ofte benyttede metoder, men også metoder som går mer i retning av relasjonelle utfordringer benyttes. Her nevnes i hovedsak tilknytningsbaserte og psykodynamiske tilnærminger.

Flølo jobber individuelt med både ungdom og voksne og han jobber med par, foreldre og familier.

Psykolog Jon Nygaard Flølo kan kontaktes direkte på telefon 95 73 98 36.

 

Psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Trine Elisabeth Iversen er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun arbeider i dag i hel stilling som psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Hun tilbyr timer på ettermiddag/kveld hos Askerpsykologene.

Hun har mange års erfaring med terapeutisk arbeid med ulike belastningslidelser og alvorlige og sammensatte vansker og psykiske lidelser hos ungdom og voksne.

Iversen har arbeidet med veiledning og undervisning, i tillegg til individualterapi, par-relasjoner, og familie- og nettverksarbeid. Hun har erfaring med pårørendearbeid og har drevet grupper for både foreldre og søsken.

Iversen har erfaring fra både spesialisthelsetjenetsen for voksne og privatpraksis over flere år. Hun har også arbeidet flere år i 1. Linjetjenesten der utredning, rådgiving og veiledning har vært sentrale arbeidsoppgaver.

Hun har en relasjonsorientert og integrativ tilnærming i psykoterapi. Hun legger vekt på å skape en god og trygg relasjon og en åpen dialog om mål og behandlingstilnærming. Et grunnleggende utgangspunkt er å hjelpe klienter å fjerne hindringer til vekst, redusere vansker/lidelse og fremme god livskvalitet gjennom en integrativ tilnærming.

En integrativ tilnærming betyr i praksis at de terapeutiske intervensjoner eller metoder som anvendes er påvirket av kunnskap fra mange områder i psykologifaget og fra flere ulike terapeutiske retninger, som eksempelvis psykodynamiske, kognitive, meta-kognitive, eksistensielle og systemorienterte. Iversen er samtidig opptatt av å anvende utviklingspsykologisk kunnskap i arbeid med ulike livsutfordringer. Dette tilpasses den enkeltes behov.

Iversen arbeider med ungdom, voksne, foreldre, familier og par.

Psykologspesialist Trine Iversen kan kontaktes direkte på telefon 47 38 29 36.