Behandlere

Psykolog Janne Fjelle Jacobsen

Psykologspesialist Janne Fjelle Jacobsen

Janne Fjelle Jacobsen er innehaver av Askerpsykologene og er spesialist i klinisk psykologi med profesjonseksamen fra Universitetet i Oslo fra 2005.

Hun har erfaring med terapeutisk arbeid med voksne med ulike typer belastninger og psykologiske utfordringer, samt erfaring med foreldreveiledning, familieterapi og utredning og behandling av barn og ungdom.

Mange års erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste har sammen med spesialistutdanningen, gitt en solid faglig plattform når det gjelder et bredt spekter av psykologiske problemstillinger, forskningsmessig oppdatert fagkunnskap og anerkjente behandlingsmetoder når det gjelder både voksne, ungdom og barn. I tillegg til klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten, har hun erfaring med teamutvikling og teamledelse.

I hennes behandlings- og veiledningsforløp vektlegges spesielt det å skape en trygg og god relasjon mellom terapeut og klient, det å ha en åpen og tydelig dialog om mål og metode for behandlingen, samt bruk av veldokumenterte metoder. Hun benytter seg av ulike terapeutiske forståelsesmodeller, men i individuelle samtaler vektlegges ofte en tilnærming med hovedvekt på affektbevissthet og prinsipper fra kognitiv og metakognitiv terapi.

Ved siden av deltidsstilling i Asker BUP og privat klinisk praksis, tar hun på seg barnefaglig sakkyndigoppdrag knyttet til både barnevernssaker og barnefordelingssaker i det rettslige systemet. Hun er spesialist innen klinisk arbeid med barn og ungdom og har 2-årig videreutdanning i barnefaglig sakkyndig arbeid. Janne har offentlig godkjenning som barnefaglig sakkyndig.

Janne Fjelle Jacobsen jobber med både voksne, barn, ungdom, foreldre, familier og par.

 

Psykolog Jon Nygaard Flølo

Psykolog Jon Nygaard Flølo er for tiden ansatt ved Asker voksenpsykiatriske poliklinikk, hvor han jobber med et bredt spekter av problematikk hos voksne. Han jobbet tidligere ved Blakstad sykehus med hovedvekt på rus- og psykoseproblematikk. Han har fra tidligere 8 års fartstid som psykolog ved Volvat Medisinske Senter både i Bergen og Oslo der han i hovedsak har arbeidet med voksne pasienter med ulike typer vansker. Gjengangsdiagnoser er depresjoner og angstdiagnoser. Flølo har i tillegg jobbet fire år i Barnevernet i Oslo kommune og har mye erfaring med å jobbe med problematikk som angår voksne i samspill med barn og er opptatt av den betydningen tidlige samspillsmønstre har for voksne. Han har ellers en undervisningsstilling ved VID vitenskapelige høyskole der han legger tilrette og foreleser i psykologifaget for sosionomstudenter.

Flølo jobber metodisk ut fra den problematikken som presenteres. Han legger vekt på å begrunne sine valg på en pedagogisk måte og legger vekt på pasientens egen medvirkning i valg av tilnærming. Både kognitiv og metakognitiv tilnærming er ofte benyttede metoder, men også metoder som går mer i retning av relasjonelle utfordringer benyttes. Her nevnes i hovedsak tilknytningsbaserte og psykodynamiske tilnærminger.

Flølo jobber individuelt med både ungdom og voksne og han jobber med par, foreldre og familier.

 

Psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Trine jobber med både ungdom, voksne, par og foreldre.