Behandling av ungdom og voksne

Det tilbys samtaleterapi for ungdom og voksne som opplever ulike typer psykiske utfordringer, belastende livssituasjoner eller vansker med å fungere i hverdagen. Det tilbys også utredning og diagnostiske vurderinger av ulike typer psykiske lidelser.

Typiske problemstillinger som kan utredes og behandles er depresjon/nedstemthet, utbrenthet/slitenhet, bekymring og negative tanker, angst, fobier, tvang, selvskading, følelsesmessige vansker knyttet til dødsfall, samlivsbrudd eller andre livsendringer, samlivsutfordringer, familieproblematikk, vansker med sinneregulering, humørsvingninger, vanskelig forhold til egen kropp og mat, søvnvansker, dårlig selvbilde, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner etter traumatiske opplevelser, avhengighetsproblematikk, vansker i relasjon til andre mennesker eller utfordringer knyttet til å leve med egne eller nærepersoners fysiske eller psykiske vansker.

Ved behov for full utredning av vansker som ADHD eller autismespekterproblematikk, anbefales dette gjort ved lokal BUP eller voksenpsykiatrisk poliklinikk, eventuelt hos privat nevropsykolog. Askerpsykologene kan imidlertid gjøre en grunnutredning av vanskene og ved behov viderehenvise til riktig instans.

Våre behandlere benytter ulike terapeutiske retninger i behandling, med utgangspunkt i den enkeltes behov.  Det legges til rette både for tidsavgrensede og mer langvarige terapiforløp, avhengig av klientens problemstillinger. Kort ventetid gjør det mulig å gi rask hjelp på det tidspunktet du trenger det mest.

Når det gjelder behandling av ungdom, vil det i tillegg til individuelle samtaler  ofte være fordelaktig med noe veiledning til foreldre og eventuelt skole for å oppnå best mulig behandlingsresultat.