Utredning/behandling av barn og foreldreveiledning

Utredning og behandling av barn foregår som regel gjennom både foreldresamtaler, individuelle timer med barnet/ungdommen og  familiesamtaler. For ungdommer fra 12-13 år og oppover vil behandlingen i hovedsak være individuelle samtaler med mer supplerende veiledning til foreldre, og familiesamtaler ved behov. Vi har også kompetanse på veiledning av fosterforeldre.

I utredning benyttes anerkjente utredningsverktøy som også er vanlige i offentlig hjelpeapparat. I behandling og veiledning benyttes veldokumenterte terapeutiske metoder for å skape positive endringer hos barnet og i relasjonen mellom foreldre og barn. Omfang og form av både utredning og behandling tilpasses den enkelte families behov. Mulighet for behandlingsoppstart innen kort tid gjør det mulig å hjelpe barn og foreldre på det tidspunktet familien trenger det mest.

Vanlige problemstillinger hos barn og ungdom kan være tristhet, bekymring og engstelse, irritabilitet, sosiale vansker, konsentrasjonsvansker, uro, slitenhet/utmattelse, ulike kroppslige plager, selvskading, vansker knyttet til mat, vekt, kropp og selvbilde, sinneproblematikk, uvanlig mye trass, rigiditet, utagering eller andre atferdsvansker.

Det tilbys behandling og veiledning knyttet til barn og ungdom hvor det er spørsmål om – eller allerede diagnostisert –  ulike barne- og ungdomspsykiatriske diagnoser eller utviklingsforstyrrelser, som for eksempel ADHD, autismespekterforstyrrelse, angst og fobier, depresjon, tvang og tics. Behov for full utredning av ADHD eller autismespektervansker anbefales utredet ved lokal BUP eller hos nevropsykolog. Askerpsykologene kan imidlertid gjøre en grunnutredning av vanskene og vurdere behov for å viderehenvise til riktig instans. Vi kan også gi veiledning om det aktuelle barnet eller ungdommen til barnehage eller skole, ved å delta på møter og gi skriftlige uttalelser.

I forbindelse med foreldres samlivsbrudd, tilbys veiledning både knyttet til best mulig ivaretakelse av barnet, foreldresamarbeid, avtaleinngåelse vedrørende bosteds- og samværsordning samt veiledning i forhold til foreldretvistsituasjoner både i og utenfor det rettslige systemet.